برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

کلیه اندام‌ دفع کننده  در اغلب مهره‌داران است. به عنوان بخشی از سیستم ادراری، کلیه‌ها مواد زائد خون را تصفیه و دفع می‌کنند. به طور عمده تمام مواد دفعی نیتروژنی ناشی از متابولیسم پروتئین و اسید آمینه توسط کلیه‌ها دفع می‌شوند. یکی از این مواد دفعی اوره است که به همراه آب به عنوان ادرار دفع می‌شود.

مشاهده بیشتر بستن
تالار گفتگو
داروخانه ها
نارسایی کلیوی
مرکز سلامت کلیه و مجاری ادرار
انواع بیماری های کلیوی
نارسایی کلیوی یا بیماری های کلیه تفاوت اساسی بین نارسایی کلیه و بیماری های کلیه وجود دارد. نارسایی کلیه به معنی عدم کارکرد صحیح اندام است. در صورتی که بیماری کلیه به معنی وجود یک علت خارجی و مختل کردن عملکرد کلیه است. هرچند که در بسیاری از منابع و ...
مشاهده همه
تالار گفتگو
داروخانه ها